Общи условия за ползване

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА САЙТА BULCOM2000.COM

1. BULCOM2000.COM е уебсайт, който представя бизнес предложения и възможности за електронна търговия.

2. Сайтът предлага оферти за стоки и услуги на различни производители.

3. Настоящите общи условия дават информация и съдържат правилата за работа и потребление на ресурсите на сайта от всеки един клиент-потребител.

4. Всеки един потребител е обвързан от правилата на настоящите общи условия за цялото време на ползване на сайта, от първоначалното влизане до напускането на уебсайта.

ПРЕДОСТАВЯНИ УСЛУГИ

5. BULCOM2000.COM  представлява бизнес и търговски център за електронна търговия, който предоставя на клиентите-потребители следните услуги:

5.1. Информация за стоките в сайта разпределени по видове групи и подгрупи;

5.2. Продажба и доставка на оферираните стоки с условия по избор на клиента;

5.3. Реклама на стоки, услуги, търговски марки и др. Информация за производителите и стоките, оферирани в сайта.

5.4. On-line консултации по отношение на предлаганите стоки през Формата за контакт.

5.5. Възможност за изтегляне на ценови листи за стоки и услуги;


УСЛОВИЯ НА ПОРЪЧКА НА СТОКИ

 

6. Офертите съдържат основна информация за предлагания продукт съобразно вида му и указване за цената му. Повечето от офертите са придружени със снимков материал.

7. Към някои от офертите има опция за Допълнителна информация и/или Детайлно описание във файл.

8. Указаната цена на отделната стока е за 1 брой и не включва разходи по доставката.

9. Представената информация и снимков материал oтносно предлаганите стоки и услуги се предоставят от съответния производител или доставчик. BULCOM2000.COM  не носи отговорност за съдържанието на тази информация, за несъответствие на данните или заблуждаваща или непочтена реклама, по смисъла на Закона за защита на потребителите и правилата за търговия (ЗЗППТ).

10. Избирането на продукти става чрез натискане на бутона "Добави" в офертата на желаната стока.  

11. Поръчването на поставените в кошницата видове и количества стоки става чрез натискане на бутона "Потвърждавам поръчката" в преглед на поръчката. Действието представлява волеизявление, което обвързва със силата на договора клиента и BULCOM2000.COM.

12. При поръчката клиентът задължително посочва e-mail, телефон и точен адрес за осъществяване на доставка. За издаване на фактура се попълват данни за фирмата или ЕГН за физическото лице.

13. Посочването на неверен/сгрешен адрес и/или телефон прави поръчката невалидна и тя не обвързва BULCOM2000.COM със задължението за изпълнение на доставката.

14. Поръчките се приемат в делнични дни от 9.30 до 18.30 часа. След получаване на поръчката от BULCOM2000.COM  се извършва проверка на посочения телефон за валидността й чрез потвърждаване на поръчката и адреса, на който да бъде доставена стоката.

УСЛОВИЯ НА ДОСТАВКА

15. Поръчаната стока се доставя на посочения от клиента адрес. Клиентът поема задължението да осигури достъп и възможност за получаване на стоката.

16. Транспортните разходи, ако изрично не е упоменато друго, се заплащат от клиента при получаване на доставката, едновременно с цената на стоката.

17. Поръчаната от клиента стока се доставя до 24 часа или на следващия работен  ден за София. За всяка друга точка на България за 2 до 3 работни дни. Доставката е до  посочения от клиента адрес при условие, че адресът е посочен точно и е валиден, както и че поръчката е потвърдена от клиента.

18. Поръчаната стока се доставя подходящо опакована съгласно вида й и ползвания транспорт за доставка.

19. Ако клиентът не бъде намерен в срока за изпълнение на доставката на посочения адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок, поръчката се счита за отпаднала и BULCOM2000.COM  се освобождава от задължението си да изпълни заявената доставка.

20. В случай, че клиентът потвърди желанието си да получи поръчаната стока и след изтичане на срока за доставка, в който не е бил намерен на адреса, той поема за своя сметка разходите по доставката. Разходите се заплащат при получаване на стоката, едновременно с цената на стоката.

21. Заплащането на дължимата цена на стоката става при получаването й от клиента, поръчал стоката или от трето лице от негово име, при положение, че то потвърди получаването и идентичността на поръчаната стока.

22. Ако трето лице се ангажира с приемането и потвърждаването на получаването на поръчаната стока от името на първоначалния клиент, направил поръчката, последният няма право да върне стоката или да прави възражения относно доставката.

ОТКАЗ ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ПОРЪЧАНА И ДОСТАВЕНА СТОКА

23. Клиентът поръчал стока от електронния магазин BULCOM2000.COM, има право да откаже получаването на поръчана от него стока, когато тя му е доставена, само в посочените в настоящите условия случаи:

23.1.Ако доставената стока явно не съответства на поръчаната от клиента и това може да се установи чрез обикновен преглед на стоката;

23.2.Ако при транспортирането стоката или нейната опаковка е повредена;

23.3.Ако цената, която клиентът следва да заплати, не съответства на първоначално оферираната в страницата на BULCOM2000.COM;

23.4.Ако не е спазен срока, обявен за доставка;

23.5.При условията на чл. 69, ал. 3 от ЗЗППТ.

24. Рекламации по гореизброените пунктове се извършват само в момента на доставката.

25. Извън изброените случаи, клиентът няма право да откаже да получи и заплати поръчаната от него стока. В противен случай той дължи заплащане на извършените разходи за доставка и връщане на стоката.

26. За случаите на отказ за получаване на стоката се съставя протокол в момента на доставката. Ако клиентът откаже подписването на протокола, се приема, че отказът му за получаване на стоката е неоснователен и той дължи заплащане на разходите за доставка и връщане на стоката.

27. След получаване и заплащане на стоката, клиентът може да я рекламира и да иска връщането й и възстановяване на платената от него цена в следните случаи:

27.1.Ако стоката има съществен недостатък или несъответствие, които не са могли да бъдат установени при обикновен преглед на стоката;

27.2.В случаите на чл.69, ал. 3 от ЗЗППТ.

28. Рекламации се приемат, както следва:

28.1. По т.27.1. - в срока предвиден в гаранционната карта, придружаваща стоката, след подробното попълване на формуляра за рекламация.

28.2.По т 27.2. - в 7-дневен срок от получаването на стоката при условие, че бъдат посочени писмено основателни причини за това и се подпише декларация, удостоверяваща, че стоката се намира във вида, в който е получена, без да е била ползвана и е с ненарушена оригинална опаковка.

29. Транспортните разходи по т.28 са за сметка на клиента

30. Когато доставената стока е с гаранция, предложена от производителя/вносителя й и клиентът е редовно снабден с гаранционна карта, където са посочени адреси и телефони на гаранционните сервизи, той се обръща директно към посочените сервизи или пунктове.

31. Ако е налице несъответствие между поръчана и доставена стока, което е било невъзможно да бъде установено в момента на доставката, стоката се подменя в срок от 24 часа след заявката на клиента и извършен оглед за установяване на несъответствието.

ДРУГИ УСЛОВИЯ

32. Потребителите на сайта имат право да се ползват свободно от ресурсите на сайта BULCOM2000.COM  с изключение на ограниченията, описани в настоящите общи условия и други общовалидни ограничения.

33. Потребителите на сайта BULCOM2000.COM  нямат право да копират, разпространяват или ползват текстове, картини, образи или части от сайта, без изрично разрешение на BULCOM2000.COM .

34. Потребителите нямат право да разпространяват чрез сайта порнографски материали, снимки или други материали, чужд обект на авторско право, схеми, знакове и др., обект на чужда интелектуална собственост, призиви за насилствена промяна на гражданския и обществен ред, неправомерно придобита информация или такава, която накърнява имуществени или неимуществени права или интереси на трети лица.

35. Потребителите на сайта нямат право да пускат граждански обяви от името на трети лица.

36. Потребителите на сайта нямат право да ползват автоматизирани системи за download на каквато и да било информация от сайта BULCOM2000.COM.

37. Потребителите нямат право да претоварват сайта с фиктивни заявки или друга информация (flood).

38. Потребителите няма право да ползват sreenshot на сайта без изрично разрешение на BULCOM2000.COM .

39. Потребителите на сайта нямат право да извършват действия, които нарушават общоустановени правила на общуване и комуникация, да извършват злоумишлени действия, разпространяване на вируси и др.п., нарушаващи или увреждащи права или интереси на трети лица.