ЦКБ - Стоки на кредит

Централна Кооперативна Банка АД

Условия по отпускане на индивидуален потребителски кредит при закупуване на стоки на отсрочено плащане

Предназначение:

 • Финансиране при закупуване на стоки на стойност от 200 до 3000 лева от магазини и офиси на търговец, сключил договор с Централна кооперативна банка АД
 • Допуска се закупуване на не повече от пет стоки от един клиент, но не повече от две стоки от един вид, като общата им цена не трябва да надхвърля 3000 лева

Размер на кредита /размер на сумата, предмет на разсрочено плащане/:

Минимум 160 лева, максимум 2400 лева

Самоучастие на клиента

20% от цената на стоката, платени в момента на закупуване на стоката

Срок за погасяване:

До 24 месеца от закупуването на стоката по избор на клиента за 3, 6, 9, 12, 18, или 24 месеца

Одобрение:

До 1 час от получаване на искането за закупуване на стока на отсрочено плащане в ЦКБ

Усвояване:

Еднократно превеждане на сумата по сметка на търговеца


Издължаване:

 • Фиксирани равни месечни вноски /анюитетни вноски/
 • Можете да изплащате Вашия кредит по един от следните начини:
  • като правите вноски на каса в банков клон на ЦКБ АД;
  • като извършвате превод по своята сметка;
  • като получавате месечното си възнаграждение по сметка в ЦКБ АД;

Такси и комисионни:

Всички такси, комисионни и лихви са включени в общата цена на стоката при продажбата й на отсрочено плащане.

Условия за кредитиране:

 • Постоянно местожителство в България.
 • Адрес по местоживеене в същото населено място, където се извършва покупката.
 • Постоянна месторабота на клиента в същото населено място, където се извършва покупката.

/Ако клиентът няма постоянна месторабота се изисква Поръчителство от едно физическо лице, което посочва своята постоянна месторабота. Необходимо е Поръчителят да присъства в момента на подаване на искането за закупуване на стоката при отсрочено плащане и сключване на Договорите/.

Необходими документи:

 • Документ за самоличност на клиента – лична карта. Копие на личната карта /двете страни/ се прилага в момента на подаване на искането.
 • Договор за индивидуален потребителски кредит за закупуване на стока при отсрочено плащане чрез карта на ЦКБ АД /по образец на Банката/
 • Искане за откриване на дебитна карта при ЦКБ АД /по образец на Банката/

Допълнително при необходимост от поръчителство:

 • Искане/Договор за поръчителство /по образец на Банката/
 • Документ за самоличност на поръчителя – лична карта. Копие на личната карта /двете страни/ се прилага в момента на подаване на искането за поръчителство.

Пример:

Цена: 1000 лв.

Срок на изплащане
Първоначална вноска
Сума на кредита
Месечна вноска
Оскъпяване на стоката
3 месеца
200.00 лв
870.22 лв
290.07 лв
7.02%
6 месеца
200.00 лв
883.07 лв
147.18 лв
8.31%
9 месеца
200.00 лв
895.86 лв
99.54 лв
9.59%
12 месеца
200.00 лв
908.68 лв
75.72 лв
10.87%
18 месеца
200.00 лв
934.31 лв
51.91 лв
13.43%
24 месеца
200.00 лв
959.91 лв
40.00 лв
15.99%

Калкулатор за "Стоки на кредит"